• Pre školy, ktoré majú záujem vybudovať si vlastné virtuálne vzdelávacie prostredie založené na VLE Moodle
   vhodné na online vzdelávanie, ale aj na podporu prezenčného vzdelávania (blended learning) ponúkame
   inštaláciu servera a portálu Moodle, spravovanie portálu Moodle, školenie pre učiteľov školy ...


Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Kurzy pre žiakov

autor Admin Ucma -

Portál ucma.sk pripravuje nové kurzy pre žiakov ZŠ, SŠ a gymnázií, ktorých cieľom bude podporiť žiakov a študentov pri ich príprave na vyučovanie a zjednodušiť im učenie sa.

     Ako prvý z kurzov je sprístupnený kurz chémie pre 1. ročník gymnázia Chémia GYM 1.r , ktorý obsahuje najmä výučbové skúšanie zamerané na naučenie sa značiek chemických prvkov, ich latinských názvov a postupne pribudne aj názvoslovie vzorcov chemických zlúčenín.

Postupne pridáme aj ďalšie kurzy pre predmety ako biológia, dejepis, geografia - do diskusie môžete pridať aj Vaše požiadavky - o ktoré predmety/ročníky máte prednostne záujem.

Online vzdelávanie doma pre ZŠ a SŠ

autor Admin Ucma -

Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia vzdelávania v základných a stredných školách sme pripravili kurz na podporu online vzdelávania pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl. Kurz obsahuje iba virtuálne učebne na realizáciu viedokonferenčných hovorov spojených s prezentovaním učebných materiálov - vzdelávanie typu webinár.

Vstup do kurzu je aj pre hostí bez nutnosti registrácie.

Príloha dreamstime_xxl_19034049.jpg

GDPR - ochrana a spracovanie osobných údajov

autor Admin Ucma -
Spracovanie a ochrana osobných údajov každého používateľa (doknutej osoby) tohto portálu sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Každý používateľ, ktorý sa slobodne zaregistruje na tomto portáli súhlasí s týmito pravidlami spracovania a ochrany jeho osobných údajov:

Poskytnuté osobné údaje doknutej osoby nie sú sprístupnené nikomu mimo tento portál.

Používateľom portálu sú osobné údaje sprístupnené podľa nasledujúcich pravidiel:

 1. Emailová adresa je sprístupnená ostatným používateľom potálu, iba ak to dotknutá osoba nechá povolené vo svojom profile - zároveň dotknutá osoba nastaví vo svojom profile, či sa má emailová adresa zobrazovať všetkým používateľom, alebo iba "spolužiakom" v kurze, prípadne iba učiteľom.
 2. Ak dotknutá osoba nastaví vo svojom profile, že "Ukryť moju skutočnú emailovú adresu pre všetkých", tak je emailová adresa dotknutej osoby sprístupnená iba učiteľom a manažérom kurzu, pre účely komunikácie s dotknutou osobou pre účely štúdia.
 3. Krstné meno a priezvisko je sprístupnené iba používateľom v tom istom kurze, v ktorom je dotknutá osoba zapísaná. Ďalej je krstným menom a priezviskom podpísaný každý príspevok, ktorý napíše dotknutá osoba na tomto portáli, pre účely jasnej identifikácie autora príspevku aj s jeho plnou zodpovednosťou za obsah príspevku.
 4. Všetky ostatné údaje, ktoré dotknutá osoba vyplní do svojho profilu pri registrácii, alebo ich tam neskôr doplní, môžu byť dostupné pri zobrazení profilu dotknutej osoby ostatným používateľom portálu. Dotknutá osoba vyplnením nepovinných položiek do svojho profilu súhlasí s ich zverejnením pre ostatných registrovaných používateľov portálu.
 5. Všetky štúdijné údaje (automaticky zhromažďované, alebo vypĺňané učiteľmi) o štúdiju dotknutej osoby sú dostupné iba jej učiteľom(pre účely štúdia) v príslušných kurzoch, v ktorých je dotknutá osoba zapísaná, s čím dotknutá osoba súhalsí vstupom do konkretneho kurzu.

Osobné údaje, ktoré získava a spracúva spoločnosť Google pre účely správne cielenej reklamy, ktorú používateľom portálu ponúka, spracúva a chráni spoločnosť Google a nie sú uchovávané na tomto portáli.

Všetky práva dotknutej osoby

sú zabezpečené jej prístupom do svojho profilu, kde v položke "Súkromie a zásady" môže dotknutá osoba zistiť podrobný popis spôsobu spracovania a ochrany osobných údajov.

V profile dotknutej osoby sú dostupné všetky údaje, ktoré sú o dotknutej osobe uchovávané a spracúvané.

Doba spracovania všetkých osobných údajov o dotknutej osobe je neohraničená z dôvodu možnosti celoživotného štúdia dotknutej osoby na tomto portáli. Dotknutá osoba môže kedykoľvek pokračovať v štúdiu, prípadne opakovať to čo už študovala aj po niekoľkých rokoch. Zároveň sú tu uchovávané všetky materiály, ktoré dotknutá osoba vypracovala a odovzdala na portál za účelom ich sprístupnenia dotknutej osobe kedykoľvek to bude požadovať.

V prípade, že dotknutá osoba chce uplatniť právo "byť zabudnutá" môže o to požiadať elektronicky priamo na portáli a všetky údaje dotýkajúce sa dotknutej osoby budú z portálu nenávratne vymazané.

Všetky ostatné práva môže dotknutá osoba uplatniť priamo na portáli úravou a prezeraním svojho vlastného profilu.

Podrobné, presné a prípadne aktualizované znenie týchto pravidiel je uchovávané v systéme pre pdporu GDPR, kde je aj dostupné všetkým používateľom a tiež je od používateľov vyžadovaný súhlas už pri registráici na portál.

Príloha dreamstime_xxl_106407448_256dpi.jpg
Tagy:
Staršie témy...


Kurzy